Vuosikertomus 2023

Toimitusjohtajan katsaus 2023

Vuotta 2023 leimasi energiakriisin loppuhäntä. Energianhinnat, energiankulutukset seuranta, sähköpulaan varautuminen ja oman pientuotannon hankkiminen olivat teemoja, jotka puhututtivat sidosryhmiämme. Päivitimme Turku Energiassa strategiamme seuraavalle kolmivuotiskaudelle tässä energiakriisin ja koronan jälkeisessä ajassa viitoittamaan tietä kohti tavoitteitamme ja visiotamme. Taloudellisesti onnistuimme hyvin ja palasimme energiakriisiä edeltävälle tulostasolle. Myös asiakastyytyväisyytemme parani edellisvuoteen verrattuna.

Turku Energia -konsernin vuosi oli taloudellisesti onnistunut. Hyvään tulokseen meitä siivitti niin kaukolämmön kuin sähköverkkojen onnistuneet vuodet. Sähkönmyynnin ja sähköntuotannon tulokset painuivat tappiolliseksi. Lue lisää liiketoimintakatsauksestamme.

 

Timo_Honkanen-netti

Perustekemisemme säilyi vahvana

Toimitusvarmuutemme säilyi erinomaisella tasolla niin sähkössä kuin lämmössä. Jatkoimme vuoden aikana sekä sähkö- että lämpöverkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamista ja ylläpitämistä. Myös asiakastyytyväisyytemme kehittyi positiivisesti ja kuluttaja-asiakkaat arvostivat tutkimuksessa erityisesti imagoamme korkealle. Asiakastyytyväisyystutkimukseen sisältyneessä, kestävää kehitystä mittaavassa indeksissä sijoituimme selvästi yli keskiarvon verrokkiyhtiöihin peilaten.

Vahvistimme edelleen valmiuksiamme toimia erilaisissa poikkeustilanteissa. Varauduimme etenkin alkuvuoden ensimmäisinä talvikuukausina mahdolliseen sähköpulatilanteeseen suunnittelemalla ja harjoittelemalla sekä sidosryhmillemme aiheesta viestien. Sähköpulatilanteelta vältyttiin, mutta varautumisemme myös tuonkaltaisiin poikkeustilanteisiin on entistä paremmalla tasolla.

Energiakriisi nosti aurinkopaneelien ja tuntihinnoiteltujen tuotteiden kysyntää

Energia ja etenkin sähkön hinta, erilaiset sopimustyypit sekä sähkön riittävyys kiinnostivat asiakkaitamme ja sidosryhmiämme. Jatkoimmekin aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa muun muassa sähkön hinnan muodostumisesta ja sähkömarkkinan toiminnasta.

Sähkön hinta palasi alemmalle tasolle energiakriisin aikaisiin hintoihin verrattuna, mutta heiluva sähkömarkkina tuli jäädäkseen. Tuntihinnoiteltujen tuotteiden suosio kasvoi energiakriisin myötä ja energiankulutuksen seurannasta tuli asiakkaidemme arkipäivää. Energiankulutus laskikin edelleen maltillisesti edellisvuodesta Turku Energia Sähköverkkojen alueella. Turku Energia Sähköverkkojen siirtohinnat säilyivät edelleen valtakunnallisesti edullisimpien joukossa. Energiakriisi vaikutti kaukolämmön hintoihin niitä nostavasti, mutta jo loppuvuodesta nähtiin kaukolämmön hinnan kääntyvän takaisin laskevalle käyrälle.

Asiakkaiden kiinnostus omaa energian pientuotantoa kohtaan kasvoi niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaissa. Erityisesti yritysasiakkaiden kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan on säilynyt korkealla tasolla, mutta myös pientaloissa investoinnit aurinkovoimaan ovat lisääntyneet edellisten vuosien aikana Turku Energia Sähköverkkojen verkkoalueella.

Investointipäätöksiä hiilineutraaliuden edistämiseksi

Meille Turku Energiassa tavoitteellinen siirtymä kohti hiilineutraalia Turkua on ollut strategiamme ja toimenpiteidemme keskiössä jo pari edellistä vuosikymmentä. Tätä matkaa teemme sekä omin investoinnein ja yhteistyössä niin osakkuusyhtiöidemme kuin asiakkaidemme kanssa. Uusiutuvien energianlähteiden osuus kaukolämmössä kasvoi viime vuonna edelleen ollen jo 87 prosenttia. Teimme myös investointipäätöksen sähkökattilasta, joka edelleen valmistuessaan edistää siirtymistämme fossiilista polttoaineista uusiutuviin ja hiilineutraaleihin energialähteisiin.

Laadimme vuoden aikana jo järjestyksessään yhdeksännen kolmivuotisen ympäristö- ja ilmasto-ohjelmamme. Ohjelma sisältää lähes 30 toimenpidettä hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamiseksi sekä kestävän energiatulevaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Valmistauduimme osaltamme sähköverkkoja koskevan uuden valvontamallin käyttöönottoon vuoden vaihteessa ja sen vaikutuksiin. Sähköverkkojen investointikyvykkyyden varmistamisella on merkittävä vaikutus niin toimitusvarmuuden kuin puhtaan siirtymän edistämisessä.

Aloitimme myös valmistautumisen EU-kestävyysraportointidirektiivin mukaiseen raportointiin käynnistämällä kaksoisolennaisuusanalyysin tekemisen. Tavoitteenamme oli tunnistaa konsernimme kannalta olennaiset kestävyysteemat. Toteutimme osana analyysiä keskeisimpien sidosryhmiemme edustajien haastattelut, joissa tunnistimme heidän näkökulmastaan vaikuttavimpia kestävyysaiheita toiminnassamme. Osana analyysiä kirkastimme myös arvoketjumme energian tuotannosta asiakasrajapintaan.

Visiona kestävä tulevaisuus

Uudistimme viime vuoden aikana strategiamme seuraavalle kolmelle vuodelle. Keskeisinä strategisina tavoitteinamme ovat toimintamme uudistaminen vastuullisuutta korostaen, tuloksellinen toiminta ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen. Näihin tavoitteisiin pääsemme kehittämällä osaamistamme ja toimintamallejamme, jatkamalla investointeja hiilineutraaliin tuotantoon, tuotteisiin ja palveluihin, varmistamalla liiketoimintojemme kannattavuuden, reagoimalla herkästi muutoksiin sekä koko arvoketjun huomioivaa vastuullisuuttamme kehittäen.

Päivitimme myös arvojamme strategiapäivityksen yhteydessä. Vastuullisuudesta tuli yksi kolmesta arvostamme, kun korvasimme ympäristöystävällisyyden laajemmalla vastuullisuusnäkökulmalla kattamaan myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun.

Strategiatyön yhteydessä kirkastimme yhtiöllemme johtamisperiaatteet. Tunnistimme neljä keskeistä toimintaamme ohjaavaa periaatetta, joista samalla muodostui Turku Energian organisaatiokulttuurin kivijalka. Johtamislupaukset tukevat strategisten tavoitteidemme saavuttamista, henkilöstömme hyvinvointia ja yhteistä organisaatiokulttuuria.

Maailma ympärillämme muuttuu vauhdilla, ja siinä muutoksessa meidän perustehtävämme toimitusvarman, hinnaltaan kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen energian tuottajana ja jakelijana korostuu. Haastavat viime vuodet ovat osoittaneet, että olemme pystyneet edistämään tavoitteitamme samalla kun olemme luovineet tässä turbulenttisessa maailmantilanteessa. Siitä kiitos kuuluu erityisesti ammattitaitoiselle ja motivoituneelle henkilöstöllemme sekä aktiiviselle sidosryhmäyhteistyölle.

Timo Honkanen
toimitusjohtaja, Turku Energia