Vuosikertomus 2023

Verksamhetsenheternas år 2023

År 2023 lugnade sig elmarknaden efter energikrisen. Prisnivån på el blev måttligare under året, men trots det har den fluktuerande elmarknaden kommit för att stanna. Vi lyckades fortsättningsvis uppnå målet att minska utsläppen från vår produktion och öka antalet förnybara energikällor. Andelen förnybara energikällor i vår fjärrvärmeproduktion ökade upp till 87 procent.

TE taidemuseo

Koncernen Åbo Energis resultat förbättrades betydligt jämfört med året innan och uppgick till 24,4 miljoner euro. Det positiva resultatet påverkades av Värme-enhetens och Åbo Energi Elnät Ab:s goda resultat. Elförsäljningens och elproduktionens rörelseresultat var förlustbringande.

Åbo Energi minskade fortsättningsvis sina utsläpp och i fjärrvärmen ökade andelen förnybara energikällor ytterligare. Leveranssäkerheten inom el och värme hölls på en utmärkt nivå och kundnöjdheten förbättrades jämfört med året innan. Energiförbrukningen i området för Åbo Energi Elnät sjönk dock måttligt, med endast 0,4 procent jämfört med året innan.

Koncernen Åbo Energis omsättning sjönk betydligt och var 408,4 miljoner euro (2022: 458,1 miljoner euro). Minskningen av omsättningen berodde på att marknadspriset på el sjönk. Koncernen Åbo Energis rörelsevinst ökade jämfört med föregående år och var 24,9 miljoner euro (2022: 1,9 miljoner euro, 2022 belastades resultatet av nedskrivningen av Voimaosakeyhtiö SF samt nedskrivningen av en post på cirka 4 miljoner euro som registrerats som nätinvestering för hyresnät för fjärrvärme sedan 2012). Koncernens egentliga investeringar var 24,9 miljoner euro (23,5 miljoner euro). Investeringarna inriktades huvudsakligen på att förbättra och upprätthålla nätverkens överföringskapacitet och funktionssäkerhet.

​Energilösningar: Konsumenter och företag i energiomvälvningen

Enheten Energilösningar erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, såsom elprodukter, solpaneler, laddningsstationer för elbilar samt ett verktyg för energihantering och ansvarsrapportering. Våra kunder omfattar konsumenter, företag, husbolag, kommuner och offentliga organisationer. Enheten Energilösningar producerar också koncernens kundservicefunktioner.

Elmarknaden lugnade ner sig efter energikrisåret 2022 och försäljningspriserna för el återgick 2023 till nära normalnivån. Genomsnittspriset på el sjönk med 64 procent jämfört med året innan. Prisvariationen på börsel var ändå stor på grund av den ökade produktionen av vindkraft. Dagens genomsnittspris varierade mellan nästan 30 cent/kWh som dyrast och -20 cent/kWh som billigast på grund av det norska bolagets felaktiga priser.

Även 2023 ökade antalet kunder kraftigt på konsument- och företagssidan. Resultatet av elförsäljningen var dock förlustbringande. På konsumentsidan minskade efterfrågan på solpaneler när elpriserna sjönk och räntorna steg. Företagen fortsatte att investera i solenergi i en anda av ansvarsfullhet. Efterfrågan på laddningsstationer för elbilar fortsatte att öka i och med att antalet hybrid- och elbilar ökade i trafiken. Företagskunder och husbolag var särskilt intresserade av ansvarsfullhet och energibesparing.

Under året informerades kunderna via flera kanaler om hela elmarknadens funktion och energieffektivitet. Kunderna sparade mycket i sin elanvändning och det uppskattas att energibesparing och tidsplanering av förbrukningen kommer att bli ett normalt verksamhetssätt. I vårt stamkundsprogram Eturinki informerar vi också aktivt om kundförmåner.

Harri Salo

Även 2023 ökade antalet kunder kraftigt på konsument- och företagssidan. Det utmärkta resultatet av kundnöjdhetsundersökningen visade återigen kundernas förtroende för Åbo Energi, ett stort tack till alla våra kunder.

Harri Salo
försäljningsdirektör Energilösningar

Värme: Året var lönsamt med tanke på ekonomi och miljöansvar

Värmeaffärsverksamhetens lönsamhet förbättrades jämfört med året innan och var på en god nivå. Beställningseffekterna för fjärrvärme och kyla ökade betydligt och antalet kunder ökade. Leveranssäkerheten för Åbo Energis värme och kyla till kunder hölls på en mycket god nivå år 2023: 99,99 procent. Fjärrvärmepriset återgick till en sjunkande kurva tack vare att vi lyckades optimera produktionen, effektivisera vår verksamhet och öka elproduktionen Dessa syntes också i sänkta priser på utsläppsrätter.

Försäljningen av fjärrvärme ökade jämfört med året innan och uppgick till 1 905 gigawattimmar (1883 Gwh). Det här berodde på att året var kallare än normalt. Fjärrkylning levererades till 44 GWh. Mängden ökade jämfört med året innan. Ånga levererades på samma nivå som året innan.

Den största delen av fjärrvärmen anskaffades av Turun Seudun Energiantuotanto Oy från kraftverket i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumparna i Kakola. Dessutom producerades fjärrvärme vid Luolavuori pelletsanläggning och vid värmecentraler som används för att producera reserv- och toppvärme.

Åbo Energi har målmedvetet investerat i kolneutral energiproduktion. År 2023 steg andelen kolneutrala energikällor i anskaffningen av fjärrvärme redan till 87 procent (2022: 78 %). Utsläppen från den fjärrvärme vi säljer sjönk ytterligare 2023. De specifika utsläppen har minskat med upp till 84 procent jämfört med 2014.

I juni 2023 togs en rökgastvätt i bruk vid ångproduktionsanläggningen i Artukais. Med hjälp av rökgastvätten minskas mängden bränsle som används i produktionsanläggningen när värmeenergi som annars går förlorad kan tas tillvara från fuktiga rökgaser.

År 2023 fattades också ett investeringsbeslut om en elpanna som byggs i anslutning till elstationen i Svalberga i Åbo. Investeringen stöder Åbo Energis mål att övergå från fossila bränslen till förnybar energiproduktion. Dessutom fattades ett beslut om att investera i biodalens värmepump.

Jari_Kuivanen

Vi har gjort långsiktiga investeringar i förnybar och kolneutral energiproduktion. Även om våra största investeringar redan har genomförts fortsätter vi att investera i projekt av olika storlek som är av betydelse för att uppnå våra ansvarsmål.

För närvarande gäller våra investeringsprojekt elektrifiering av fjärrvärme, upprätthållande av leveranssäkerheten i våra nätverk och minimering av nätverksförluster.

Vi investerar alltid på kommersiella villkor, vilket har förbättrat lönsamheten i vår affärsverksamhet och främjat en hållbar energiproduktion.

Jari Kuivanen
direktör Värme

TESV: Investeringar i elnät stärker funktionssäkerheten och stöder den gröna omställningen

Åbo Energi Elnät Ab:s (TESV) rörelseresultat var på en god nivå och förbättrades jämfört med året innan. El distribuerades till kunderna på det egna nätområdet 1 542 GWh (1 548 GWh) Vi fick 3 559 nya användningsplatser, och i slutet av året fanns det sammanlagt 103 705 användningsplatser.

Eldistributionens kvalitet hölls fortsättningsvis på en god nivå. Den genomsnittliga avbrottstiden i eldistributionen per driftsställe var 10 minuter 17 s. Siffran steg något jämfört med året innan. Den huvudsakliga orsaken till att avbrottstiden förlängdes var en omfattande teknisk störning som inträffade i Åbo centrum.

TESV ändrade inte sina överföringspriser under året och behöll sin ställning bland de förmånligaste nätbolagen i landet.

I nätverksområdet för Åbo Energi Elnät sjönk elförbrukningen med 0,4 procent jämfört med året innan. År 2023 sjönk den totala elförbrukningen i Finland med drygt två procent. Elförbrukningen inom industrin sjönk med nästan sex procent och inom skogsindustrin med upp till åtta procent. Hushållens elförbrukning minskade också något i början av året, men på grund av det kalla vädret under det sista kvartalet ökade förbrukningen.

Investeringarna riktade sig till att förbättra och upprätthålla elnätens överföringsförmåga och leveranssäkerhet. Investeringarna uppgick till 14,4 miljoner euro (10,3 miljoner euro). Största delen av dessa gällde områdessaneringar och byggande av ett vädersäkert nät. De viktigaste områdessaneringarna var det två år långa projekt för områdessanering i Hammarbacka som färdigställdes 2023, områdessaneringen i omgivningen kring Simmaregatan i Uittamo samt området vid Isolerarekrök.

Tomi_Toivonen

Vi kommer att fortsätta med investeringar som stärker vårt elnät. Det är av största vikt för att säkerställa en tillförlitlig energitillgång för alla våra kunder. Allt fler av våra kunder förlägger sin elförbrukning till timmar med billigare el. Utvecklingen är positiv, men medför också utmaningar för näten. Våra nät belasta när många använder el samtidigt. Därför är våra investeringar av största vikt.

Starka elnät har också en nyckelroll i den gröna omställningen, vilket förutsätter omfattande satsningar på koldioxidneutral energiproduktion och -distribution.

Tomi Toivonen
verkställande direktör
Åbo Energi Elnät Ab

Nätverksteknik: Ekonomisk tillväxt och utveckling i verksamheten

Verksamhetsenheten Nätverksteknik betjänar koncernen på många sätt. Den genomför största delen av Åbo Energi Elnät Ab:s bygg-, installations- och underhållstjänster och installerar produkter från serviceförsäljningen, såsom laddningsstationer för elbilar. Åbo stad är också en betydande kund för Nätverksteknik.

År 2023 uppnådde enheten sitt ekonomiska mål och överträffade förväntningarna. Nya projekt erhölls genom anbudsförfaranden och betydande regionala saneringar. Dessutom genomfördes underhålls- och saneringsarbeten av elstationer. Nätverksteknik planerade och byggde huvudsakligen laddningsstationer för bostadsaktiebolag men också för företag.

Nätverksteknik omfattar också koncernens Lagertjänster, som vidareutvecklades under året i en allt mångsidigare riktning. Inom lagertjänsterna lanserades nya tjänster för hela koncernen. Bland dessa fanns t.ex. en centraliserad beställningstjänst.

Enheten ansvarar för anskaffningen och administrationen av koncernens fordon. År 2023 fokuserade vi på elektrifiering av bilbeståndet i enlighet med våra miljö- och klimatmål. I slutet av året var cirka 25 procent av Åbo Energis bilar el- eller hybridbilar.

Även om lika goda resultat inte uppnåddes inom arbetssäkerheten som året innan, inträffade inga allvarliga olycksfall under året. Enheten fäster kontinuerligt uppmärksamhet vid arbetssäkerheten och det är också en viktig del av målen för 2024.

Harri_Salminen

Med tanke på ekonomi var året var mycket framgångsrikt. Vid vår enhet genomförde vi också organisationsförändringar. Med ändringarna eftersträvar vi bättre ledning och därigenom arbetshälsa. Vi har ett bra arbetsklimat och satsar på arbetssäkerhet, arbetets kvalitet och lönsamhet.

Harri Salminen
direktör Nätverksteknik

Produktionstjänster: Produktion av el och värme på ett leveranssäkert och ekonomiskt sätt

Verksamhetsenheten Produktionstjänster producerar drifts- och underhållstjänster för Turun Seudun Energiatuotanto Oy:s produktionsanläggningar och för Åbo Energis Värme-enhet. Målet med produktionstjänsterna är att producera och leverera el, värme, kyla och ånga på ett leveranssäkert, säkert och kostnadseffektivt sätt. Produktionstjänsterna har också en nyckelroll när det gäller att genom produktionen uppnå Åbo Energis och Åboregionens mål om koldioxidneutralitet.

År 2023 var användbarheten hos de produktionsanläggningar och nät som enheten bedriver på en hög nivå, på samma sätt som tidigare år. Elmarknadens volatilitet och elpriset, som varierat mycket under de senaste åren, påverkade också optimeringen av el- och värmeproduktionen, bland annat användes elpannan från kraftverket i Nådendal aktivt.

Fjärrvärme producerades redan till 87 procent med förnybara och utsläppsfria energikällor. Dessutom sänktes nätverksförlusterna av fjärrvärme ytterligare med hjälp av systematiskt utvecklingsarbete, vilket för sin del främjar uppnåendet av Åbo Energis utsläppsmål. I produktionen av fjärrvärme utnyttjas också spillvärme i betydande grad. I Åbo togs en rökgastvätt i bruk vid ångproduktionsanläggningen i Artukais. Under året gjordes också investeringar för att ytterligare öka produktionsutrustningens energieffektivitet. Uppmärksamhet fästes vid arbetssäkerheten, under det gångna året ordnade man bland annat arbetarskyddsutbildningar för personalen och fäste uppmärksamhet vid säker rörlighet och arbetsergonomi.

Juho_Perkonoja

Vår viktigaste uppgift är en leveranssäker energiproduktion, som vi lyckades med år 2023 igen. Åbo Energis mål om kolneutralitet styr vår verksamhet och vi är på slutrakan i uppnåendet av en kolneutral produktion.

Juho Perkonoja
direktör Produktionstjänster