Vuosikertomus 2023

Kannamme vastuuta hyvästä työpäivästä

Oma henkilöstömme on liiketoimintamme kulmakivi. Vuonna 2023 onnistuimme jälleen erinomaisesti tärkeimmässä tehtävässämme, yhteiskunnallisesti kriittisen energiantuotannon ja -jakelun turvaamisessa asiakkaillemme. Määrittelimme vuoden aikana myös johtamislupauksemme. Työturvallisuustaajuutemme oli ennätyksellisen alhainen ja EHQS-havaintojemme määrä nousi.

henkilosto_turvallisuus_IMG_7797

Turku Energiassa yrityskulttuurimme perustuu yhdenvertaisuudelle, monimuotoisuudelle, syrjimättömyydelle ja avoimuudelle. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle mahdollisuus kehittyä työssään ja vaikuttaa työnsä sujuvuuteen. Panostamme hyvään johtamiseen, osaamisen kehittämiseen ja turvalliseen työympäristöön.

Turku Energian henkilöstömäärä kasvoi

Turku Energialla työskenteli 31.12.2023 yhteensä 332 henkilöä. Työntekijöidemme keski-ikä oli 46,6 vuotta. Uusia vakituisia työntekijöitä rekrytoitiin 12 ja määräaikaisia 14. Turkuenergialaiset viihtyvät yhtiössä hyvin, tästä kertoo työsuhteen 14,2 vuoden keskipituus, joka on tosin lyhenemässä suurten ikäluokkien eläköityessä. Tarjosimme jälleen kesätöitä opiskelijoille monipuolisissa tehtävissä sekä TET- ja harjoittelupaikkoja yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kesätyöntekijöitä rekrytoitiin vuonna 2023 edellisvuotta enemmän, yhteensä 33, ja osa heistä jatkoi Turku Energialla osa-aikaisina työntekijöiden opintojen ohella. Turku Energialle tehtiin myös useita korkeakoulujen opinnäytetöitä vuoden aikana.

Johtamislupaukset ohjaavat esihenkilötyötä

Vuoden 2023 aikana keskityimme erityisesti yrityskulttuurin kehittämiseen. Määrittelimme yhdessä esihenkilöiden kanssa johtamisen periaatteet. Tavoitteenamme on yhtenäistää toimintamalleja yrityksen sisällä ja varmistaa arvojemme mukainen toiminta johtamislupausten avulla.

Tiina_ Aho

Määrittelimme johtamislupauksemme ja uudistimme henkilöstökyselyämme niin, että pystymme jatkossa seuraamaan johtamislupaustemme toteutumista käytännön johtamistilanteissa. 

Tiina Aho
henkilöstöjohtaja

Työhyvinvointipolitiikan kolme päätavoitetta

Työhyvinvoinnin kehittämistä ohjaa työhyvinvointipolitiikkamme ja sitä tarkentava kolmevuotinen työhyvinvointiohjelma, joka päivitettiin kaudelle 2023–2025. Työhyvinvointiohjelmamme päätavoitteet liittyvät turvalliseen työympäristöön, terveyden ja työkyvyn parantamiseen sekä toimivan työyhteisön kehittämiseen. 

  • Sairauspoissaolojen määrän tavoiteltiin jäävän työhyvinvointiohjelmassamme alle 10 päivää työntekijää kohden vuodessa. Vuonna 2023 sairauspoissaolot laskivat edellisvuodesta merkittävästi ollen 8,5 päivää/htv, joista työtapaturmapoissaoloja oli 0,5 pv/htv. Erityisesti pitkät poissaolot vähenivät systemaattisen työkykyjohtamisen seurauksena. 
  • Työhyvinvointiohjelmassamme työtapaturmataajuuden tavoitellaan jäävän alle 9. Työtapaturmataajuus oli vuonna 2023 7,1, jossa oli laskua edellisvuodesta. Olemme mukana valtakunnallisessa Nolla tapaturmaa -foorumissa, joka on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. 
  • Kolmas tavoite liittyy henkilöstön työtyytyväisyyden kehittymiseen. Uudistimme henkilöstökyselyämme vuoden 2023 aikana, ja uusi henkilöstökysely päätettiin toteuttaa alkuvuodesta 2024. Kyselyyn sisällytettiin johtamislupausten toteutumista mittaavia kysymyksiä, joiden kehittymistä tullaan jatkossa seuraamaan vuosittain. 

Panostamme perehdytykseen ja osaamisen kehittämiseen 

Haluamme, että henkilöstöllämme on oikeita tietoja ja taitoja työnsä tekemistä varten – nyt ja tulevaisuudessa. Otimme vuonna 2023 käyttöön uuden verkko-oppimisympäristön, jonne teimme kursseja muun muassa työsuhteen alkamiseen, esihenkilötyöhön, työturvallisuuteen ja laitosperehdytyksiin liittyen. Saamamme palaute verkkokursseista on ollut hyvin positiivisia.  

Kannustamme henkilöstöämme kouluttautumaan. Työhön liittyvän valmennuksen lisäksi tuemme myös omaehtoista koulutusta. Viime vuonna koulutuspäiviä oli keskimäärin 2,7 päivää henkilöä kohden. Esihenkilöiden ja johdon valmennuksia oli 6,1 päivää henkilöä kohden. Esihenkilöiden valmennuspäivissä näkyi vahva panostus johtamislupausten määrittelytyöhön, joka saatiin päätökseen kevään aikana. Johtamislupauksemme näkyvät alla olevasta kuvasta. 

Johtamislupaukset-01

Tuemme henkilöstön hyvinvointia

Konsernissa panostetaan turkuenergialaisten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Henkilöstöllämme on käytössään mielen hyvinvointipalvelu Auntie, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea esimerkiksi stressiin, kadonneen motivaation löytämiseen sekä erilaisiin haastaviin elämäntilanteisiin. Cuckoo-aktiivisuussovellus puolestaan kannustaa pitämään liikunnallisia taukoja työpäivän aikana. Toimistotyössä työpisteemme ovat ergonomiset. 

Kannustamme henkilöstöä kestävään työmatkaliikkumiseen työnantajan tukemalla työsuhdematkalippuedulla. Käytössämme on jo toista vuotta työsuhdepolkupyöräetu, jota on hyödynnetty runsaasti. Työsuhdematkaedun lisäksi tarjoamme henkilöstölle liikunta-, kulttuuri- ja ravintoedun. 

Henkilöstön peruskoulutusjakauma

Henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmittäin

Sairauspoissaolot (päivää/htv)

Henkilöstön sukupuolijakauma

Sosiaalisen vastuun mittarit

Tutustu sosiaalisen vastuun mittareidemme tilastoihin avaamalla pudotusvalikot.

Työturvallisuus kuuluu kaikille

Turvallinen työympäristö on työyhteisömme kulmakiviä. Huoltovarmuuskriittisenä toimijana pidämme työturvallisuutta ensisijaisen tärkeänä ja kehitämme työturvallisuuskulttuuriamme jatkuvasti. Työympäristömme sisältää monia vaaroja, etenkin työmaa- ja voimalaitosympäristöissä työskenteleville. Riskienarvioinnit ohjaavat tekemistämme koko henkilöstön osalta.  

Työturvallisuusjohtamisemme perustuu ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuustoimintastandardiin, joka auditoidaan vuosittain. Edellytämme ISO 45001 -standardin mukaista toimintaa oman henkilöstön lisäksi myös urakoitsijoilta ja muilta yhteistyökumppaneitamme.  

Työturvallisuus on työpaikalla kaikkien asia. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti työturvallisuusasioissa ja myös urakoitsijamme käyvät läpi turvallisuuskoulutuksen. Työturvallisuuden kehittämisessä ennakointi on tärkeää, ja koulutusten lisäksi teemme muun muassa johdon turvallisuuskierroksia ja kannustamme havaintojen tekoon. Johdon turvallisuuskierroksia tehtiin vuonna 2023 23 kappaletta. Yhteensä turvallisuuskierroksia tehtiin vuoden aikana 60. Työsuojelutoimikuntamme kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 

Lakisääteiset työpaikkaselvitykset tehdään kolmen tai viiden vuoden välein jokaisessa liiketoimintayksikössä. Vuonna 2023 työpaikkaselvitykset tehtiin Konsernipalveluissa, Energiaratkaisuissa ja kohdennettuna selvityksenä yhteisesti lämpövalvomossa ja käyttökeskuksessa. 

Kehitimme turvallisuusviestintämme ja otimme vuonna 2023 käyttöömme Tuotantopalveluille ja Lämmölle SecApp-palvelun poikkeustilanteiden viestintää ja johtamista varten.  

Työtapaturmataajuus laski ja havaintojen määrä nousi

Vuonna 2023 tapaturmataajuus laski edellisvuoden 9,3:sta 7,1:een miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmia oli kokonaisuudessaan 21, mutta näistä aiheutti poissaoloja vain neljä. Tyypillisimpiä tapaturmia olivat kaatumiset ja liukastumiset. 

Otimme vuonna 2022 kesäkuussa käyttöömme uuden EHQS-raportointijärjestelmän. Kannustamme henkilöstöämme työturvallisuus-, tietoturva-, työhyvinvointi- ja ympäristö- ja läheltä piti -havaintojen tekemiseen. Oman henkilöstön lisäksi myös urakoitsijat voivat tehdä järjestelmään havaintoja ja heitä on koulutettu tähän. Tavoitteenamme oli nostaa havaintojen määrää vuoden 2022 601 havainnosta ja onnistuimme loistavasti. Vuonna 2023 raportoitiin kokonaisuudessaan 1100 EHQS-dokumenttia, tosin vuosi oli ensimmäinen, jolloin saimme raportoitua havaintojen määrän koko vuoden ajalta.  

Työtapaturmataajuus

Turvallisuushavaintojen määrä (vuodesta 2022 lähtien EHQS-dokumenttien määrä)