Vuosikertomus 2023

Kohti hiilineutraalia Turkua

Meillä on keskeinen rooli seutukunnan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Sitoudumme Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä ja toteutamme yhteistyössä kaupungin kanssa ilmasto- ja energiasuunnitelmaa. Panostamme pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti uusiutuvan ja hiilineutraalin energian lisäämiseen omassa tuotannossamme sekä osakkuusyhtiöidemme kanssa.

Turku-kesa

Mukana Turun ilmastojoukkueessa – ilmastosopimus allekirjoitettiin 2023

Allekirjoitimme Turun kaupungin ilmastosopimuksen marraskuussa 2023 ja vahvistimme sen kautta sitoumustamme Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen saavuttamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Sopimuksen myötä sitouduimme myös viestimään ilmastoteoistamme, toimimaan ilmastotyön esikuvana sekä osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan. Hiilineutraali Turku 2029 -tavoite on ohjannut niin strategisella kuin käytännön tasolla Turku Energian ympäristö- ja ilmastotyötä jo pitkään ennen ilmastosopimustakin.

Edistämme sopimuksen myötä Turun kaupungin tavoitetta edistäviä asioita:

  • Kehitämme omaa toimintaamme hiilineutraaliksi.
  • Myymämme kaukolämpö, höyry, jäähdytys ja sähkö on tuotettu hiilineutraalisti vuoteen 2029 mennessä.
  • Edistämme ilmastopositiivista energiajärjestelmää parantamalla energiatehokkuutta, pienentämällä fossiilisen energian määrää ja luomalla älykkäitä energiaratkaisuita.
  • Pyrimme kehittämään liikkumisratkaisuita ja työmaiden hiilineutraaliutta.
  • Osallistumalla investoinneillamme Turun kaupungin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Ilmastosopimusten allekirjoittaminen on osa Turun kaupungin osallistumista EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon, johon Turku valittiin keväällä 2022. Kaikkien kaupunkimissioon valittujen kaupunkien tulee solmia ilmastosopimus Euroopan komission kanssa, jossa sitoudutaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmaan mukaan valitut 100 kaupunkia toimivat esimerkkeinä muille, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat olla hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä.

Hankkeissa kestäviä kaupunkiratkaisuja

Olemme mukana EU-rahoitteisessa USER-CHI-hankkeessa (Innovative solutions for user-centric charging infrastructure), jossa edistetään sähköistä liikkumista monin eri keinoin. Projektin yhteistyökumppaneina Turussa ovat Turku Energia, Turun kaupunki, VASO ja TVT Asunnot, jotka kaikki käynnistivät oman latauskokeilunsa vuosien 2022–2023 aikana. Kaikissa hankkeen latauskokeiluissa hyödynnetään aurinkoenergiaa ja akkuvarastointia. Vuonna 2023 olimme mukana toteuttamassa latausratkaisuja VASO:n asuntokohteeseen Turun Pääskyvuoreen ja Turun Satamaan. Turku Energian pääkonttoriin InfraCityyn rakennettiin kaksisuuntainen latausratkaisu. Kaikki ratkaisut ovat tällä hetkellä testausvaiheessa.

Osallistumme myös EU-rahoitteiseen RESPONSE-hankkeeseen, jossa rakennetaan ilmastoystävällistä ja kestävää kaupunkia. Hankkeessa Turku Energia on yhdessä hankekumppanien kanssa toteuttanut Turun Ylioppilaskylässä sijaitsevassa Tyyssija-kohteessa uudenlaisen energiaratkaisun, joka huolehtii kiinteistön lämmityksestä ja jäähdytyksestä hyödyntäen kaukojäähdytyksen paluulämpöä lämpöpumpun lämmönlähteenä. Ylijäämälämpö hyödynnetään Turku Energian kaukolämpöverkon kautta lähialueen lämmityksessä. Vuonna 2023 viimeisteltiin asennuksia ja aloitettiin projektin seurantajakso, jossa järjestelmän tehokkuutta ja sen vaikutuksia mitataan. Lisäksi arvioidaan uusien innovatiivisten ratkaisujen monistamista muille alueille.

Biodiversiteetti tiivisti osaksi ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa

Energia-alalla on paljon vaikutuksia luontoon ja maankäyttöön ja ala on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Alalle on laadittu yhteinen biodiversiteettikartta 2035 luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on, että energia-alan organisaatiot sitoutuvat luonnon monimuotoisuuden edistämiseen siten, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus luontoon on positiivinen.

Turku Energia tukee ja edistää alan yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä monipuolisesti omassa toiminnassaan. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on tunnistettu Turku Energiassa osaksi ympäristö- ja ilmastotyötä ja vuodesta 2024 eteenpäin se on kirjattu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi yhtiön ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa. Turku Energian toimenpiteet biodiversiteetin säilyttämiseksi ja edistämiseksi lähtevät kestävästä energiantuotannosta. Esimerkiksi puupolttoaineiden hankinnassa varmistetaan, että puupolttoaineet täyttävät kestävän hankinnan vaatimukset. Suojelua on edistetty myös esimerkiksi Sähköverkkojen 110 kV:n voimajohtojen luontoselvityksillä, tiiviillä viranomaisyhteistyöllä ja erityisillä toimintaohjeilla ilmajohtojen kunnossapitotöissä ympäristöllisesti arvokkailla luonnonsuojelualueilla sekä keskijännitejohtojen lintusuojauksilla.