Vuosikertomus 2023

Verkställande direktörens översikt 2023

År 2023 präglades av energikrisens slut. Energipriserna, uppföljningen av energiförbrukningen, beredskapen för elbrist och anskaffningen av egen småskalig produktion var teman som diskuterades inom våra intressentgrupper. Vid Åbo Energi uppdaterade vi vår strategi för den här treårsperioden efter energikrisen och coronapandemin, för att bana vägen mot våra mål och vår vision. Ekonomiskt sett lyckades vi bra och återgick till den resultatnivå som föregick energikrisen. Kundnöjdheten förbättrades också jämfört med året innan.

Åbo Energi-koncernens år var ekonomiskt framgångsrikt. Vi nådde ett gott resultat tack vare goda år för såväl fjärrvärmen som elnäten. Resultaten från elförsäljningen och elproduktionen blev förlustbringande. Läs mer i vår affärsöversikt.

 

Timo_Honkanen-netti

Vår grundläggande verksamhet förblev stark

Vår leveranssäkerhet hölls på en utmärkt nivå både i fråga om el och värme. Under året fortsatte vi att förbättra och upprätthålla både el- och värmenätens överföringskapacitet och funktionssäkerhet. Vår kundnöjdhet utvecklades också positivt och i undersökningen uppskattade konsumentkunderna särskilt högt vår image. I indexet för hållbar utveckling som ingick i kundnöjdhetsundersökningen placerade vi oss klart över genomsnittet i jämförelsebolagen.

Vi stärkte ytterligare vår beredskap att agera i olika exceptionella situationer. Under de första vintermånaderna i början av året förberedde vi oss framför allt på en eventuell elbrist genom att planera, öva och informera våra intressentgrupper om saken. Elbrist kunde trots allt undvikas, men vår beredskap för dylika exceptionella situationer är nu på en bättre nivå än tidigare.

Energikrisen ökade efterfrågan på solpaneler och timprissatta produkter

Energin och i synnerhet elpris, olika avtalstyper samt elens tillräcklighet intresserade våra kunder och intressentgrupper. Vi fortsatte den aktiva dialogen med våra kunder och intressentgrupper om bland annat elpriset och elmarknadens funktion.

Elpriset återgick till en lägre nivå än priserna under energikrisen, men den fluktuerande elmarknaden kom för att stanna. Timprissatta produkter vann popularitet i och med energikrisen och uppföljningen av energiförbrukningen blev vardag för våra kunder. I området för Åbo Energi Elnät minskade energiförbrukningen fortsättningsvis något jämfört med året innan. Åbo Energi Elnätens överföringspriser var fortfarande bland de förmånligaste på riksnivå. Energikrisen verkade höja priserna på fjärrvärme, men redan i slutet av året såg man att priset på fjärrvärme åter började sjunka.

Kundernas intresse för egen småskalig energiproduktion ökade både bland konsument- och företagskunder. I synnerhet företagskundernas intresse för solenergi har hållits på en hög nivå, men i Åbo Energi Elnäts nätområde har investeringarna i solkraft ökat under de föregående åren också i småhus.

Investeringsbeslut för att främja kolneutralitet

För oss på Åbo Energi har den målinriktade övergången mot ett koldioxidneutralt Åbo stått i centrum för vår strategi och våra åtgärder redan under de senaste årtiondena. Denna resa gör vi både genom egna investeringar och i samarbete med såväl våra intressebolag som våra kunder. De förnybara energikällornas andel av fjärrvärmen ökade ytterligare i fjol och uppgår redan till 87 procent. Vi fattade också ett investeringsbeslut om en elpanna som när den blir färdig vidare främjar övergången från fossila bränslen till förnybara och kolneutrala energikällor.

Under året utarbetade vi redan vårt nionde treåriga miljö- och klimatprogram. Programmet innehåller nästan 30 åtgärder för att uppnå våra mål om kolneutralitet samt för att främja en hållbar energiframtid och biologisk mångfald.

Vid årsskiftet förberedde vi oss på att ta i bruk en ny tillsynsmodell för elnäten och på konsekvenserna av denna modell. Säkerställandet av elnätens investeringsförmåga har en betydande inverkan på främjandet av såväl leveranssäkerheten som den rena omställningen.

Vi inledde också förberedelserna för rapportering enligt EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering genom att inleda en dubbel väsentlighetsanalys. Vårt mål var att identifiera hållbarhetsteman som är väsentliga för vår koncern. Som en del av analysen genomförde vi intervjuer med representanter för våra viktigaste intressentgrupper, där vi identifierade de hållbarhetsteman som ur deras synvinkel är mest effektiva i vår verksamhet. Som en del av analysen förtydligade vi också vår värdekedja från energiproduktion till kundgränssnitt.

Vår vision är en hållbar framtid

Under det senaste året förnyade vi vår strategi för de kommande tre åren. Våra centrala strategiska mål är att förnya vår verksamhet med betoning på ansvarsfullhet, resultatrik verksamhet och utveckling av kundnöjdheten. Dessa mål uppnår vi genom att utveckla vår kompetens och våra verksamhetsmodeller, genom att fortsätta med investeringar i koldioxidneutral produktion, genom produkter och tjänster, genom att säkerställa lönsamheten i våra affärsverksamheter, genom att snabbt reagera på förändringar och genom att utveckla vår ansvarsfullhet som beaktar hela värdekedjan.

I samband med strategiuppdateringen uppdaterade vi också våra värderingar. Ansvarsfullhet blev en av våra tre värderingar när vi ersatte miljövänlighet med ett bredare ansvarsperspektiv till att även omfattar det sociala och ekonomiska ansvaret.

I samband med strategiarbetet klargjorde vi ledningsprinciperna för vårt bolag. Vi identifierade fyra centrala principer som styr vår verksamhet och som samtidigt blev grunden för Åbo Energis organisationskultur. Ledningslöftena stöder uppnåendet av våra strategiska mål, personalens välbefinnande och den gemensamma organisationskulturen.

Världen runtomkring oss förändras i snabb takt och i denna förändring framhävs vår grundläggande uppgift som producent och distributör av energi som är leveranssäker, konkurrenskraftig och miljövänlig. De senaste utmanande åren har visat att vi har haft förmåga att främja våra mål samtidigt som vi varit kreativa i den här turbulenta världssituationen. För detta vill jag särskilt tacka vår yrkeskunniga och motiverade personal och det aktiva samarbetet med intressentgrupperna.

Timo Honkanen
verkställande direktör, Åbo Energi