Vuosikertomus 2023

Ansvarsfull energi

Åbo Energi har gjort långsiktiga framsteg mot en förnybar och kolneutral energiproduktion. År 2023 producerades fjärrvärmen till 87 procent med förnybara bränslen.  År 2023 var fjärrvärmens specifika utsläpp i Åboregionen 38 kgCO2/MWh per såld energimängd, och de sjönk med 37 procent från 2022.  Vi strävar efter att uppnå kolneutralitet i vår energiproduktion före utgången av 2029.
Artukainen_netti

Fjärrvärmens och -kylningens ursprung

Åbo Energis fjärrvärme produceras huvudsakligen vid vårt intressebolag Turun Seudun Energiantuotanto Oy:s (TSE) kraftverk i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumpsanläggningen i Kakola samt vid Åbo Energis ångvärmeverk i Artukais. Dessutom köper Åbo Energi värme som har producerats med biobränslen och spillvärme av sina samarbetspartner och kunder. Denna andel utgör cirka fem procent av hela fjärrvärmebehovet. Vintertid under toppbelastning och vid störningssituationer i primärproduktionsanläggningarna producerar vi även fjärrvärme i Åbo Energis pelletsanläggning i Luolavuori och i oljedrivna värmecentraler.

Fjärrkylning produceras vid Kakolas värmepumpanläggning. Alla våra kylningslösningar är alltid 100 procent förnybara och deras specifika utsläpp är 0 kgCO2/MWh per såld energimängd.

Den fjärrvärme som vi sålde år 2023 producerades till 87 procent med förnybara energikällor. Av detta producerades 29 procent med teknik utan förbränning, det vill säga med vårt intressebolag Åbo Energi Elnäts värmepumpverk i Kakola och med elpannan vid kraftverket i Nådendal. År 2023 var fjärrvärmens specifika utsläpp i Åboregionen 38 kgCO2/MWh per såld energimängd, och de sjönk med 37 procent från 2022. Våra kunder kan köpa 100 procent förnybar fjärrvärme från oss med våra Ekotakuu Lämpo (uppvärming)-produkter. Produkterna ingår i Energimyndighetens ursprungsgarantiregister för värme och kyla.

Vår färdplan mot kolneutralitet

Åbo Energi har målmedvetet och länge investerat i förnybar och kolneutral energiproduktion. De största investeringarna har redan gjorts, men 2023 beslöt vi att investera i en ny elpanna i Åbo. Under resten av vår resa mot koldioxidneutral energiproduktion kommer vi utöver elpannor även att utnyttja till exempel spillvärme och lagring av energi i batterier.

Bränsle för fjärrvärme

Fjärrvärme producerades huvudsakligen med biobränsle vid TSE:s kraftverk i Nådendal och vid Oriketo biovärmecentral. För dessa anläggningar skaffas biobränslet genom billeveranser från Finland och sjötransporter från de baltiska länderna. Som energived klassificeras bland annat helträdsflis samt flis och kross av skogsavfall. Rester och sidoströmmar från skogsindustrin, såsom sågspån och bark, har små miljö- och biodiversitetseffekter.

TSE skaffar energived från aktörer som med certifikat kan påvisa att råvarorna kommer från ekologiskt hållbara områden och vars ursprung samt hela leveranskedjan kan verifieras i vilket skede som helst. Alla ovan nämnda ursprungsländer uppfyller hållbarhetskraven för skogsbiomassa på land i REDII-direktivet och den skogsbiomassa som anskaffats från dessa länder anses vara hållbar. Råvarornas hållbarhet har dessutom påvisats i enlighet med ett hållbarhetssystem som godkänts av Energimyndigheten.

Vid Nådendals kraftverk förbränns dessutom SRF-återvinningsbränsle, som tillverkas av avfall från handel och industri samt byggande som inte lämpar sig för återvinning. Som stödbränsle vid Nådendals kraftverk används asfalten och frästorv. Användningen av stenkol vid anläggningen håller på att upphöra och den används och lagras endast i fall av exceptionella situationer. År 2023 producerades dessutom fjärrvärme vid Nådendals kraftverk med en elpanna, vilket ersatte fjärrvärme som producerats genom förbränning.

Anskaffning av bränsle för värmeproduktion 2023

Fjärrvärmens utsläpp i Åbo region

(Utsläpp från Åbo Energis och intressebolaget Turun Seudun Energiatuotantos anläggningar. Utsläppen har beräknats med hjälp av fördelningsmetoden.)

Partikelutsläpp 2019–2023, t

Specifika utsläpp av partiklar, t/GWh

Kväveoxidutsläpp 2019–2023, t

Specifika utsläpp av kväveoxid, t/GWh

Svaveloxidutsläpp 2019–2023, t

Specifika utsläpp av svaveloxid, t/GWh

Koldioxidutsläpp 2019–2023, t

Specifika utsläpp av koldioxid, t/GWh

Elenergins ursprung

Vi producerar själva cirka en tredjedel av den el vi säljer. All el vi producerar säljs till den nordiska elbörsen Nord Pool, där vi också köper den el vi säljer. Vi producerar förnybar el med vatten- och vindkraft i vårt intressebolag, som är Svartisens vattenkraftverk, Kolsin Voimas vattenkraftverk och Suomen Hyötytuulis vindkraftverk. Åbo Energi har också flera inköpsavtal med olika elproduktionsanläggningar, såsom Högsåra vindpark och Kisko ås vattenkraftverk.

Vi producerade också el i produktionsanläggningar som ägs av Åbo Energis intressebolag. Dessa är Nådendals kraftverk som ägs av Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE).

Elenergins ursprung 2022

Den el som såldes till Åbo Energis kunder fördelades år 2022 per energikälla enligt följande:

  • Förnybara energikällor  49,2 %
  • Fossila energikällor och torv 10,4 %
  • Kärnkraft 40,4 %

Genomsnittliga specifika utsläpp av koldioxid från elproduktion: 70,11 g/kWh

Mängden använt kärnbränsle: 1,33 mg/kWh

Ursprunget till den el som såldes av Åbo Energi och som inte var verifierad till sitt ursprung fördelades så här:

  • Förnybara energikällor 17,3 %
  • Fossila energikällor och torv 17 %
  • Kärnkraft 65,7 %

Genomsnittliga specifika utsläpp av koldioxid från elproduktion: 114,04 g/kWh

Mängden använt kärnbränsle: 2,17 mg/kWh

Elens ursprungsfördelning har räknats ut med hjälp av både Finlands nationella residualmix, som meddelas av Energimyndigheten, och de ursprungsgarantier som Åbo Energi erhållit. Ursprungsgarantier beviljas för el som producerats från förnybara energikällor. Ursprungsgarantierna är därmed också ett intyg till kunden på att elen har producerats med förnybara energikällor. Energimyndigheten publicerar residualmixen i juni varje år. Därefter uppdateras siffrorna på vår webbplats.

Finlands nationella residualmix innehåller elen som producerats med fossila bränslen och kärnkraft samt den andel av produktionen av förnybar el som inte har sålts med ursprungsgaranti.