Vuosikertomus 2023

Riskienhallinta

Riskienhallinta perustuu Turku Energiassa toimintaympäristön kehityksen järjestelmälliseen analysointiin sekä toimialaan liittyvien uhkien ja mahdollisuuksien hallintaan. Tällä pyritään toiminnan tuloksellisuuden, häiriöttömyyden ja jatkuvuuden varmistamiseen hallitulla riskitasolla. Tavoitteena on tunnistaa ja analysoida riskit, hallita niitä eri toimenpitein sekä seurata riskienhallinnan onnistumista varmistaen asetettujen päämäärien toteutuminen riskienhallinnan avulla.

Puolalalanpuisto

Organisaatio ja toimintaperiaatteet

Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiöiden ja eri toimintojen johtajat vastaavat yhtiönsä tai toimintonsa riskienhallinnasta ja sovitusta raportoinnista emoyhtiön toimitusjohtajalle sekä osallistuvat konsernitason keskeisten riskien hallintaan.

Konsernipalvelut-yksikön johtaja vastaa riskienhallintapolitiikan toteuttamisesta sekä riskienhallinnan organisoinnista ja kehittämisestä liiketoiminnan asettamien vaatimusten ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Riskienhallinta on Turku Energiassa hajautettu riskin luonteen perusteella. Asiakas-, lämmöntoimitus- ja sähkönsiirtoprosessien sekä niitä tukevien logistiikka ja ostot-, tuotekehitys ja projektit-, informaatio- ja tietojärjestelmät, taloudellisen informaation hallinta ja osaamisresurssien hallinta -prosessien kautta määritellään riskienhallintaa. Myös yksittäisillä liiketoimintatasoilla on määritelty niille tyypillisiä riskienhallintamenettelyjä.

Turku Energian energiantoimituksen riskienhallinnan perustan muodostaa hyvä teknistaloudellinen toimitusvarmuus, energianhankintaprosessien laadukkuus ja tehokkaat sitoutuneen pääomankäytön menettelyt. Näihin tavoitteisiin päästään liiketoimintaosaamisen ja henkilöstöriskien hallinnalla, joka Turku Energiassa sisältää myös konsernitasoisen osaamisresurssien hallinnan ja työhyvinvointia tukevat motivointi-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät.

Laatujärjestelmä

Turku Energian laatujärjestelmä tukee riskiajattelun kehittämistä ja riskienhallinnan laajaa ymmärtämistä. Konsernilla on käytössä laatujärjestelmä ISO 9001:2015, ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 sekä työterveys ja työturvallisuus ISO 45001:2018.

Järjestelmiin kuuluu toiminnan ulkoinen ja sisäinen auditointi säännöllisin väliajoin. Vuonna 20223 Turku Energiassa auditointeja toteutettiin kerran ulkoisesti ja sisäisesti kaksi kertaa.

Strategiset riskit

Turku Energia pyrkii aktiivisesti kehittämään energialiiketoimintaansa sekä itse että osakkuusyhtiöiden kautta menestyäkseen energiamarkkinoilla. Strategisia riskejä ovat tyypillisesti isoihin energiainvestointeihin liittyvä pitkä aikajänne, pääomavaltaisuus sekä eri tuotantotapojen keskinäisen kilpailukyvyn pitkän tähtäimen kehitys: investointien pitoajat esimerkiksi voimalaitoshankkeissa ovat jopa useita vuosikymmeniä. Strategisia riskejä käsitellään konsernissa vuosittain strategiaprosessin yhteydessä.

Operatiiviset riskit

Lämmön ja sähkön toimitusvarmuuden näkökulmasta on keskeistä energialiiketoiminnalle ominaisten operatiivisten riskien hallinta. Niihin kuuluvat toimintahäiriöt energian hankinnassa ja tuotannossa, siirrossa tai jakelussa sekä näihin liittyvissä tietojärjestelmissä. Operatiivisiin riskeihin kuuluvat lisäksi inhimilliset virheet ja puutteet osaamisessa, sopimuksissa tai suojautumisessa. 

Ympäristöriskejä aiheuttavat ympäristölle tai ihmisille haitallisten aineiden käsittely sekä tekniset häiriöt tuotantolaitoksissa tai sähkönjakeluverkostossa. Ympäristöriskien tarkastelu on osa ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. 

Asiakasriskit

Turku Energian asiakasriskit liittyvät maantieteellisesti Turun ja Varsinais-Suomen alueelle, sillä valtaosa liikevaihdosta syntyy liiketoiminnasta tällä alueella. Lämmönmyynnin osalta asiakasriski liittyy asiakkaiden lämmitysenergian käyttöön, koska liikevaihdosta suurin osa muodostuu energian myynnistä kiinteistöjen lämmitykseen. Sekä sähkön- että lämmönkysynnän lyhytaikaisena suurimpana vaihtelutekijänä ovat keskimääräisten vuosilämpötilojen vaihtelut, jotka vaikuttavat erityisesti lämmitykseen käytettävän energian kysyntään.

Sähkönmyynnin osalta asiakasriski liittyy sähkömarkkinan muutoksiin. Teollisuus- tai suurasiakkaiden määrän kehitys alueella määrittää myös muun asiakaskannan kehittymispotentiaalia Varsinais-Suomen alueella. Lisäksi asiakasriski liittyy sähkönkysynnän lämpötila- ja suhdanneriippuvaiseen kysyntään.

Talous- ja markkinariskit

Merkittävimmät talous- ja markkinariskit liittyvät energian hankintaan sekä sen yhteensovittamiseen myyntiin. Vuoden 2022 alkupuolella alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti ennakoimattomat riskin Euroopan energiamarkkinoilla, joka vaikutti voimakkaasti sekä polttoaine- että sähkömarkkinaan Euroopassa. Nopeat muutokset energiapolttoaineiden tai energian tukkuhinnoissa vaikuttavat energian hankintakustannuksiin. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähkönsiirtojärjestelmien kapasiteetin rajallisuus sekä häiriöt Suomen ja muiden maiden välisissä siirtoyhteyksissä voivat nostaa sähkön aluehintaa Suomessa muuta markkina-aluetta korkeammaksi. 

Myös yleiset talouden kehityspiirteet, rahamarkkinoiden epävarmuus sekä kansallinen vero- ja tukipolitiikka ovat osa talous- ja markkinariskejä. Vero- ja tukipolitiikkaa ohjaavat Suomen energia- ja ilmastopolitiikka sekä fiskaaliset, ympäristönsuojelulliset tai huoltovarmuuteen liittyvät seikat. Päästökauppa, kansalliset ilmastotavoitteet ja valtiovallan energian käyttöä ohjaavat päätökset muuttavat kilpailutilannetta eri energiantuotantomuotojen välillä ja lisäävät hintariskien mahdollisuutta. 

Sähkömarkkinoilla riskiä lisäävä yhdistelmä on vähittäismyynnin hyvin ohuet katteet yhdistettynä sähkönhankinnan hintavaihteluihin. Kuluttajamarkkinoilla sähkön hinta sekä yritysmarkkinoilla myös myyjän marginaali ovat sähköhyödykkeessä tärkein yksittäinen peruste hankintapäätökselle. Sähkökaupassa sähkönmyyjien kilpailustrategiat lähtevät kunkin toimijan yksilöllisistä sähkökauppatavoitteista. 

Riski Ohjeisto Vastuutahot
Strategiset riskit Turku Energian strategia
Riskienhallinnan periaatteet
Toimitusjohtaja
Liiketoiminnat
Operatiiviset riskit Turku Energian strategia
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Liiketoimintasuunnitelmat
ISO 9001 laatujärjestelmä
Suunnitelma ja toimintaohjeet poikkeustilanteisiin
Johtoryhmä
Liiketoiminnat
Energianhankinnan riskit Sähkönmyynnin riskikäsikirja
Kaukolämmön riskikäsikirja
Johtoryhmä
Liiketoiminnat
Henkilöriskit Työhyvinvointistrategia
Tasa-arvosuunnitelma
Osaamisresurssien hallintamalli
Työturvallisuus ja työterveysohjeisto
ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä
Liiketoiminnat
Henkilöstötoiminnot
Työturvallisuusorganisaatio
Ympäristöriskit Yritysvastuun periaatteet
Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2021-2023
ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
Johtoryhmä, Liiketoiminnat
Ympäristöasioista vastaavat
Talous- ja rahoitusriskit Sijoitustoiminnan periaatteet Johtoryhmä
Liiketoiminnat
Taloustoiminnot
Maineriskit Hallintoperiaatteet
Hyvän liiketavan periaatteet
Yritysvastuun periaatteet
Konserniohjeet
Kriisiviestintäsuunnitelma
Koko henkilökunta
Konsernin toimitusjohtaja
Konsernipalveluiden johtaja
Viestinnästä vastaavat
Vahinko ja luottoriskit Vakuutusperiaatteet
Luotto-ohjeet
Johtoryhmä
Liiketoiminnat