Vuosikertomus 2023

Avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa

Avoimen vuoropuhelun avulla varmistamme, että olemme tietoisia sidosryhmiemme toiveista ja odotuksista ja voimme vastata niihin. Yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa olemme sekä Turku Energian että energia-alan lähettiläitä.

Turku Energialla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan ja turunseutulaisiin. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat oma henkilöstö, asiakkaat, turun seudun asukkaat, omistajat, toimittajat, yhteistyökumppanit, etujärjestöt ja asukasyhdistykset, viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt sekä kansalaisjärjestöt, poliittiset luottamushenkilöt, media ja muut energiayhtiöt.

taide

Mittaamme työmme onnistumista

Arvomme, läheisyys, vastuullisuus ja uudistuminen näkyvät kaikessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Arvioimme ja mittaamme työmme laatua toimintamme kehittämiseksi. Teemme säännöllisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys- sekä maine- ja asiakastyytyväisyystutkimuksia. Vuonna 2023 olimme mukana EPSI Ratingin sähkönmyynnin kuluttajien asiakastyytyväisyystutkimuksessa sekä T-Median Luottamus- ja maine -tutkimuksessa. Seuraamme aktiivisesti alamme uutisointia, mediakeskustelua sekä somessa käytävää keskustelua. 

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Teemme tiivistä yhteistyötä omistajamme Turun kaupungin kanssa. Olemme sitoutuneet kaupungin Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen. Olimme mukana EU:n rahoittamissa USER-CHI- ja Response-hankkeissa, jossa rakennamme yhdessä ilmastoystävällistä ja kestävää kaupunkia kehittämällä älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja.  

Osallistumme ympäristö- ja energiakysymysten ratkaisemiseen sekä energia-alan edunvalvontaan yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Olemme jäseninä ja teemme tiivistä yhteistyötä energia-alan asiantuntijaorganisaatioiden ja -yhdistysten, etujärjestöjen ja erilaisten verkostojen kanssa, kuten Energiateollisuus ry:n, Energiakaupungit ry:n, FinHCH ry:n, Climate Leadership Coalitionin ja Turun kaupungin ilmastotyöryhmän kanssa.  

Olennaisuusanalyysilla vastuullisuusnäkökohdat

Käynnistimme vuonna 2023 konsernin kaksoisolennaisuusanalyysin, jonka avulla tunnistimme keskeiset kestävyysteemamme.  Nämä teemat muodostavat perustan tulevalle raportoinnillemme EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti. Teimme osana analyysia haastatteluja tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa, jotta saisimme kokonaisvaltaisen käsityksen vaikuttavimmista kestävyysteemoista heidän näkökulmastaan. Analyysi valmistui alkuvuodesta 2024 ja sen tuloksia hyödynnetään aktiivisesti Turku Energian vastuullisuustyössä.

Ympäristötaide ilahduttaa kaupunkikuvassa

Olemme jo vuosien ajan elävöittäneet kaupunkikuvaa ympäristötaiteella. Olemme toteuttaneet taiteilijoiden kanssa näyttäviä ympäristötaideteoksia esimerkiksi voimalaitosten tai muiden sopivien kohteiden yhteyteen. Turku Energia Sähköverkkojen sähköjakokaappeja on maalattu jo vuodesta 2004 paikallisten taiteilijoiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Uusia sähköjakokaappeja ei maalattu vuonna 2023, mutta Piispankadulla sijaitsevan muuntamon seinille saatiin alueen päiväkotilasten tekemät taideteokset.  Vuonna 2023 Lämmön venttiilirakennus Verkatehtaalla sai pintaansa Heidi Vuorion taideteoksen.

Vastuullista viestintää

Viestimme sidosryhmillemme asiantuntevasti, avoimesti ja aktiivisesti. Laadukkaan viestinnän avulla voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, edistää asettamiamme tavoitteita ja tuoda oikea-aikaista ja ajankohtaista tietoa medialle, asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme sekä omasta toiminnastamme että energia-alasta. Vuonna 2023 järjestimme medialle ja muille sidosryhmillemme useita ajankohtaiskatsauksia, joissa käsittelimme ajankohtaisia aiheita ja energia-alaa. 

Sidosryhmämme:

Asiakkaat

Odotuksia Turku Energialle

 • Energian toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinnoittelu
 • Energian ympäristöystävällisyys
 • Hyödyllinen ja tavoittava viestintä
 • Asiakaspalvelun saavutettavuus
 • Energiankäytön neuvonta
 • Vastuullisuus toiminnassa
 • Uudet tuotteet ja palvelut
 • Energiakumppanuus

Vastauksia odotuksiin

 • Luotettavat energiaverkostot ja kilpailukykyinen hankinta
 • Ympäristöohjelman tavoitteet ja ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä
 • Monikanavainen ja asiakaslähtöinen viestintä
 • Helpot ja riittävän kapasiteetin asiointikanavat
 • Kehittyvät seurantapalvelut
 • Yritysvastuun johtaminen
 • Tuotekehitys

Mittareita

 • Toimitusvarmuus
 • Ympäristöohjelman toteutus, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
 • Viestintäkanavien kävijämäärien seuranta sekä lukijatutkimukset
 • Asiakastyytyväisyyden jatkuva seuranta
 • Asiointikanavien käyttö
 • Palautteiden laatu ja määrä

Etujärjestöt ja asukasyhdistykset

Odotuksia Turku Energialle

 • Viestintä ajankohtaisista teemoista
 • Ryhmän erityistarpeiden tunteminen

Vastauksia odotuksiin

 • Sidosryhmätapahtumat ja vierailut kokouksissa
 • Avoin keskusteluyhteys
 • Turku Energian viestintäkanavat

Mittareita

 • Suora palaute
 • Asiakastyytyväisyystutkimus

Oma henkilöstö

Odotuksia Turku Energialle

 • Hyvä johtaminen
 • Työn arvostus ja pysyvyys
 • Vaikuttamismahdollisuudet
 • Oman osaamisen kehittäminen
 • Työtyytyväisyys ja -turvallisuus

Vastauksia odotuksiin

 • Esimiestaitojen kehittäminen ja roolien selkiyttäminen
 • Pitkäjänteinen henkilöstöresurssien johtaminen
 • Hyvä sisäinen viestintä ja esimiesviestintä
 • Kehityskeskustelut ja osaamisresurssien hallinta
 • Työhyvinvointi- ja turvallisuusjohtaminen ja varhaisen puuttumisen mallit

Mittareita

 • Henkilöstötutkimus
 • Kehityskeskustelut
 • Poissaolot
 • Työtapaturmien määrä
 • Oman työnantajan suosittelu

Omistaja

Odotuksia Turku Energialle

 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Kannattava ja kestävä kasvu
 • Tehokas riskienhallinta
 • Infrastruktuurin kehittäminen
 • Asiakas- ja asukastyytyväisyys

Vastauksia odotuksiin

 • Liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitäminen
 • Riskienhallinnan toimintatavat
 • Läpinäkyvä raportointi ja selvitykset
 • Asiakkuuksien hyvä hoito
 • Asiakasviestintä ja asiakaspalvelu

Mittareita

 • Liikevoitto
 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Toimitusvarmuus
 • Asiakastyytyväisyys
 • Asiakaspalautteet, Julkinen keskustelu

Viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt

Odotuksia Turku Energialle

 • Lainsäädännön ja alan ohjeistusten noudattaminen
 • Osallistuminen ympäristö- ja energiakysymysten kehittämiseen
 • Energia-alan edunvalvonta
 • Hyvä taloudellinen kehitys ja veronmaksukyky
 • Avoimuus

Vastauksia odotuksiin

 • Yhteydenpito ja osallistuminen edunvalvontaan ja työryhmiin
 • Välittömät ja välilliset verot yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitoon
 • Kattava ja avoin raportointi
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Viestintä ja tiedottaminen

Mittareita

 • Maksettujen verojen, investointien ja työpaikkojen määrä
 • Kontaktien määrä
 • Yritysvastuun mittaristot
 • Osallistuminen julkiseen keskusteluun
 • Asiakastyytyväisyys

Kansalaisjärjestöt ja poliittiset luottamushenkilöt

Odotuksia Turku Energialle

 • Lainsäädännön sekä alan normien ja ohjeiden noudattaminen
 • Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen
 • Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä

Vastauksia odotuksiin

 • Kattava ja avoin raportointi
 • Ympäristöohjelman toteuttaminen
 • Tiedusteluihin vastaaminen
 • Ryhmätapaamiset ja vierailut

Mittareita

 • Yhteydenotot ja palautteet
 • Julkinen keskustelu
 • Toteutuneet hankkeet
 • Uusiutuvien energialähteiden määrä tuotannossa ja myydystä energiasta
 • Palautteisiin vastaaminen

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Odotuksia Turku Energialle

 • Selkeät osapuolten vastuut
 • Yhteistyön toimivuus ja reiluus
 • Hyvä maksuvalmius
 • Vastuullisuus

Vastauksia odotuksiin

 • Selkeä dokumentointi ja epäkohtiin puuttuminen
 • Reilu kilpailuttaminen
 • Toimittaja-arvioinnit
 • Yritysvastuukyselyt

Mittareita

 • Yhteistyökumppanien määrän ja laadun seuranta
 • Reilut ja läpinäkyvät hankintamenettelyt
 • Laskujen maksuajan seuranta
 • Toimittaja-arviointien tulokset

Media

Odotuksia Turku Energialle

 • Aktiivinen, asiantunteva ja luotettava viestintä
 • Yhteyshenkilöiden tavoitettavuus

Vastauksia odotuksiin

 • Aktiivinen ja luotettava viestintä
 • Avoin tiedottaminen monikanavaisesti
 • Mediatapaamiset
 • Kriisiviestintävalmiuden kehittäminen ja ylläpito

Mittareita

 • Jatkuva mediaseuranta
 • Mediakontaktoinnit ja mediatapaamiset
 • Julkisen keskustelun ja ilmapiirin seuranta
 • Monikanavaisen viestinnän toteutuminen

Muut energiayhtiöt

Odotuksia Turku Energialle

 • Kehittyvä ja osapuolia hyödyttävä yhteistyö ja kumppanuus
 • Tietojen ja kokemusten jakaminen

Vastauksia odotuksiin

 • Avoin yhteistyö ja kumppanuus
 • Yhteiset kehityshankkeet ja yhteisten toimintaedellytysten parantaminen

Mittareita

 • Yhteistyön määrä ja laatu
 • Yhteisten toimintaedellytysten muutokset